TET-jakso lisää nuorten työelämätietoutta ja vahvistaa sosiaalisia taitoja sekä käsitystä itsestä uuden
oppijana. Se voi myös vahvistaa ajatusta tulevista omista valinnoista koskien jatko-opintoja ja alan valintaa.
Se on valtakunnallista opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Vantaa on päättänyt (syksystä 2013 alkaen)
vähentää 9. luokkien opettajien palkasta tunnit, jotka hänen oppilaansa ovat TET:ssa.

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala on vuoden 2023 alusta kaupungin suurin toimiala. Opetusalalla on
havaittavissa lisääntyvää työvoimapulaa ja kasvavana trendinä on kiinnostus siirtyä alalta muihin tehtäviin.
Olisi erittäin tärkeää huolehtia opettajien työhyvinvoinnista, jotta saisimme heidät pidettyä töissä. Tämä
opettajasta johtumattomasta syystä palkasta pidätys on omiaan heikentämään työhyvinvointia,
motivaatiota ja pitovoimaa alalla. Todennäköisesti ed.m. syistä tällaista ei muissa kaupungeissa tehdäkään.
Monessa kaupungissa TET-jakso pidetään kahdessa kahden viikon jaksossa, jolloin koululla on puolet 9-
luokkalaisista paikalla. Se on erinomainen tapa oppilaille saada kohdennetumpaa opetusta ja ennen kaikkea
tuen tarvitsijat hyötyvät. Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien määrä on kasvanut huomattavasti
tuosta syksystä 2013 ja korona-aika on lisännyt oppimisvajetta ja tuen tarpeita entisestään.

Esitän yhdessä muiden allekirjoittajien kanssa, että kasvatuksen ja oppimisen toimiala selvittää ja
toimeenpanee mallin, jonka mukaan se järjestää 9. luokkien TET-jakson siten, että opettajalta ei vähennetä
palkasta sen vuoksi mitään.
Vantaalla 08.11.2022